Bouwen aan human capital

De Nederlandse bouwsector staat voor een brede variëteit aan grote, complexe uitdagingen, zoals een enorme nieuwbouwopgave, klimaat adaptief, emissievrij, circulair en bio-based bouwen. Daarbij ontbreekt het aan voldoende personeel, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Innovaties op zowel technologisch als sociaal vlak zijn nodig om deze uitdagingen aan te gaan. Probleem is dat het gros van de (MKB-) bedrijven in deze sector noch over de middelen beschikken om deze innovaties te volgen, noch over voldoende personeel dat in staat is om met deze innovaties om te gaan en deze in te bedden in de werkprocessen

Landelijk is een initiatief gestart om het kennis- en innovatie ecosysteem voor de ontwerp-, bouw- en technieksector (OBT) regionaal te versterken. De aanpak richt zich op (MKB-) bedrijven en hun opdrachtgevers. Doel is om regionale hubs op te richten waar werken, leren en innoveren systematisch met elkaar worden verbonden.

Bouwlab R&Do heeft onder programmasturing van TNO, de opdracht gekregen om samen met het Nova College, HvA en InHolland de opzet en inhoudelijke invulling voor de regio West-Nederland vorm te geven. Hiertoe zijn innovatieworkshops ontwikkeld waarin uitdagingen en kansrijke innovaties onder de loep worden genomen. Verder wordt gekeken hoe de innovatiekracht binnen de bedrijven versterkt kan worden, o.a. op basis van een leervoorkeurenscan.

Deelnemers aan deze interactieve workshops hebben het als zeer zinvol ervaren en gaven aan de workshop ook binnen hun eigen bedrijf / organisatie te willen houden, omdat er op een energieke manier wezenlijke punten naar boven worden gehaald.

Mocht u eerst zelf dergelijke sessie bij willen wonen, dan kunt zich opgeven dit formulier. 

SHARE THIS POST

Other Post