INNOVATION DYNAMICS

Uitdaging

Organisaties moeten steeds sneller innoveren om competitief te blijven, mee te bewegen met de markt of te voldoen aan wet en regelgeving. Idealiter hanteren ze daarbij een duidelijke gerichtheid in het innovatieproces. Niet lukraak dingen initiëren, maar keuzes maken op basis van een duidelijke strategie en een uitgesproken focus op de belangrijkste elementen. Eén van die elementen is de factor mens, – en die wordt vaak onderschat of zelfs vergeten. Onderzoek laat zien dat innovaties vaak stranden door het ontbreken van de juiste kennis en ervaring en door weerstand tegen verandering (in de markt, bij de klant of in het eigen bedrijf).

Maar al te snel wordt innoveren vertaald in het toepassen van een nieuwe technologie, waarbij over het hoofd wordt gezien of het daadwerkelijk past bij de strategische doelstellingen én of de organisatie in staat is om de innovatie ook daadwerkelijk in te passen in de bestaande bedrijfsvoering. De vraag is niet alleen hoe je met de overvloed aan ideeën, mogelijkheden en technologieën de juiste keuzes maakt, maar ook of de noodzakelijke kennis en vaardigheden binnen de organisatie aanwezig zijn of moeten worden opgebouwd.

Het is belangrijk om hierover het juiste gesprek te voeren binnen je team, je organisatie, met stakeholders en vooral klanten. Zo krijg je een een diepgaand inzicht en begrip van de behoeften, de haalbaarheid en de levensvatbaarheid van het product of de dienst. Ook helpt dit om te kijken en naar het lerend vermogen van de eigen organisatie en welke kennis en vaardigheden nodig zijn om een innovatie te laten slagen. Een succesvolle innovatiestrategie is immers gericht op het leveren van oplossingen met impact en waarde voor de klanten.

Terugkerende thema’s

Wij zien dat veel organisaties steeds tegen dezelfde zaken aanlopen bij het articuleren van hun innovaties / innovatiestrategie:

  • Onbekendheid: welke nieuwe ontwikkelingen komen eraan (technologieën, business modellen, nieuwe wetgeving etc.)
  • Gemeenschappelijke taal: waar hebben we het over?
  • Impact: wat betekent dat voor onze organisatie/keten/sector?
  • Prioritering: hoe bepalen we waar we gas op geven?
  • (Sociale) Innovatie / Adoptie: hoe krijgen we de mensen in de organisatie mee en hoe benaderen we dit integraal?

De vraag is dus: “hoe initieer je de innovatie-dialoog in je organisatie op een pragmatische en speelse manier, met de organisatie ambitie als uitgangspunt en met betrokkenheid van alle relevante stakeholders“.

IMG_5206

Innovation Dynamics

Hiervoor heeft Bouwlab een serious game ontwikkeld, Innovation Dynamics: een serious game om het gesprek over de te kiezen innovatiestrategie te faciliteren. Op een interactieve manier gaan deelnemers aan de slag om in gezamenlijkheid een basis te leggen voor een innovatiestrategie, passend bij de doelstellingen en competenties van de organisatie. Dit gebeurt aan de hand van de volgende stappen:

Innovation Dynamics
  1. We beginnen met het doel, het bepalen van de gewenste resultaten c.q. impact
  2. Vervolgens stellen we vast welke externe factoren een rol spelen, die de noodzaak en / of urgentie bepalen
  3. Confrontatie van de gewenste resultaten met de externe factoren geven richting aan de domeinen waarop de innovaties plaats kunnen vinden
  4. De domeinen bepalen de technologieën en methodieken die ingezet kunnen worden om de resultaten te bereiken
  5. Als laatste wordt vastgesteld welke competenties en vaardigheden binnen de organisatie (of bij partners) aanwezig moeten zijn om de innovatie te realiseren.

 

Deze laatste stap is een belangrijke factor voor het slagen van innovaties. De kennis, kunde en vaardigheden van medewerkers op alle niveaus bepalen vaak of een innovatie slaagt of niet. Dit wordt vaak aangeduid met de term “sociale innovatie”: het betrekken van medewerkers bij innovatievraagstukken die spelen binnen de organisatie.

Door in elke fase gebruik te maken van een aantal kaarten die de verschillende componenten van een innovatiestrategie weergeven, wordt de integraliteit van de strategie duidelijker zichtbaar, wordt voorkomen dat innovatie plaatsvindt zonder de menskant daar nadrukkelijk bij te betrekken en wordt het makkelijker om de juiste keuzes te maken.

Aan de slag met Innovation Dynamics

Wil je meer weten over deze ‘serious game’? Neem dan contact op met Joris Geertman (joris@bouwlab.com) of Wilfried Hoffman (wilfried@bouwlab.com) van BouwLab R&Do.